eBiuletyn-Newsletter

Regulamin

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów na odległość przez podmiot Felmex  Kamil Felisiak prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź, posiadającym NIP: 947-194-61-06 oraz REGON:101-787-861 zwany dalej Sprzedawcą. Sprzedaż na odległość odbywa się  za pośrednictwem sklepu internetowego Felmex do którego prowadzi domena www.sklepfelmex.pl. Wszelkie prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do podmiotu Felmex.

2. Sklep internetowy Felmex służy do zawierania umów  na odległość , za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż za pomocą sklepu internetowego Felmex odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu.

3. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

3.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, niezależnie od tego czy działa jako konsument czy też jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Felmex

3.4. Sklep internetowy Felmex  serwis internetowy dostępny pod www.sklepfelmex.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

3.5. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Felmex;

3.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem Felmex a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego Felmex;

3.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

3.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3.9 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1225)

3.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

4. Postanowienia ogólne

4.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego  Felmex

4.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a) zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego Felmex;

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklepfelmex.pl/content/3-regulamin

4.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

5.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego Felmex jest uprzednia rejestracja konta użytkownika na stronie Sklepu

5.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Felmex, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego Felmex naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Felmex lub też naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

5.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla podmiotu Felmex

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, dobrymi obyczajami  oraz zasadami współżycia społecznego.

6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

6.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepfelmex.pl i zalogować się na uprzednio zarejestrowane konto użytkownika, a następnie dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

6.5. Zamówienia produktów  do godziny  12 posiadające informacje o dostępności towaru na magazynie są realizowane tego samego dnia

6.6. Z momentem naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient składa oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą , które jest przesyłane Sprzedawcy drogą elektroniczną.

6.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail  zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysyłania do Klienta potwierdzenia wszystkich istotnych elementów złożonego przez niego Zamówienia.

6.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i złożonym Zamówieniem.

7. Dostawa

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, bądź w trakcie rejestracji konta użytkownika.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub poprzez  odbiór osobisty przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy. Koszty dostawy powyżej 90kg pokrywa Sprzedawca. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.3. Termin realizacji dostawy wynosi 24 godziny w dniach roboczych licząc od dnia wysłania przez Sprzedawcę do  Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 13:00. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by termin dostawy był możliwie najkrótszy. Sprzedawca  jest wolny od odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie towaru wysyłanego do Klienta przesyłką kurierską, od chwili wydania przewoźnikowi przesyłki zawierającej towar.

7.4. Sprzedawca do przesyłki zawierającej Towar załącza wydruk potwierdzenia Zamówienia oraz fakturę VAT.

 8. Ceny i metody płatności

8.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek  od towarów i usług VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)

8.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy o numerze konta:

mBank 09 1140 2004 0000 3802 7517 8430

b) płatność za pomocą usługi Przelewy24

c) za pobraniem kurierowi

d) gotówką w siedzibie Sprzedawcy

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

9.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów  - przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

9.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysyłanie oświadczenia listem poleconym przed jego upływem.

9.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

      • Sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszakania konsumenta;
      • Powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO.
         

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość to, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podany w pkt.1 Regulaminu.

9.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Firma Felmex jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres vending@felmex.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów.

11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego Felmex i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego Felmex.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Klient może zgłaszać pisemnie na adres podany w pkt.1. mailowo pod adres vending@felmex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Sklep internetowy Felmex zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Felmex a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.